Polityka Prywatności

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem danych podanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Państwa
i dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, imię ojca, imię matki, seria i nr dowodu os. (legitymacji),
nr telefonu, adres zameldowania, PESEL, wizerunek) jest: Uczniowski Klub Sportowy "Azymut 45" z siedzibą w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 33, REGON: 19282447900000.

2. Upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych w UKS "AZYMUT 45" Gdynia są:

a) Członkowie Zarządu,

b) Członkowie Komisji Rewizyjnej,

c) Trenerzy zatrudnieni na podstawie umowy przez UKS "AZYMUT 45" Gdynia. Każda z wyżej wymienionych osób funkcyjnych jest zobowiązana do zachowania Państwa danych w tajemnicy.

3. Celem zbierania danych jest realizacja celów statutowych oraz promocja UKS "AZYMUT 45" Gdynia. Dane osobowe przetwarzane są przy okazji:

a) zgłaszania zawodników na zawody i turnieje (imię i nazwisko, data urodzenia),

b) podawania ośrodkom wypoczynkowym list uczestników obozów organizowanych przez
UKS "AZYMUT 45" Gdynia (imię i nazwisko, data urodzenia),

c) sporządzania dokumentów do uzyskania i rozliczenia dotacji (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zameldowania),

d) zgłaszania zawodników na badania lekarskie (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zameldowania),

e) tworzenia sprawozdań z zawodów (imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek),

f) publikowania fotoreportaży z zajęć oraz obozów sportowych UKS "AYMUT 45" Gdynia (publikowanie wizerunku).

 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych i promocji
UKS "AZYMUT 45" Gdynia.

 

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione przez administratora, są to: organizatorzy zawodów i turniejów, ośrodki wypoczynkowe oraz Gmina Miasta Gdynia. Przekazanie danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego z nich korzystania, a jedynie do celów wyraźnie wskazanych przez administratora.

 

7. Dane osobowe (imię i nazwisko, data urodzenia, imię ojca, imię matki, seria i nr dowodu os. (legitymacji) nr telefonu, adres zameldowania, PESEL) będą przetwarzane przez okres: od daty podpisania Deklaracji Członka do dnia wykreślenia z listy członków UKS "AZYMUT 45" Gdynia.

 

8. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest nieograniczone czasowo.

*Polityka prywatności